top of page
prof. Sedlák
Prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

Interný projektový manažér

vladimir.sedlak@upjs.sk
+421 55 234 2458

Profesor Vladimír Sedlák je zodpovedný za riadenie a koordináciu projektu, dohliada na plnenie úloh v jednotlivých aktivitách projektu, komunikuje so zahraničnými partnermia ďalšími subjektami štátnej správy relevantnými pri implementácii programu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA. Zodpovedá za správu projektu, verejné obstarávanie, aka aj za plnenie úloh jednotlivých aktivít projektu, tvorbu monitorovacích správ a žiadostí o platbu. Koordinuje a riadi stretnutia riešiteľského tímu.

sedlak.jpg
Ing. Pezlárová

Interný projektový finančný manažér

Ing. Katarína Pezlárová

katarina.pezlarova@upjs.sk
+421 55 234 1266

Ing. Katarína Pezlárová je zodpovedná za všetky finančné operácie, záznamy a kontrolu finančných dokumentov, faktúry a platby súvisiace s riešením projektu. Kontroluje a koordinuje čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom projektu. Spolupracuje s finančným asistentom hlavného riešiteľa grantu a so zložkami štátnej správy relevantnými pri implementácii programu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA. Pripravuje dokumenty pre žiadosti o platbu. Podieľa sa na pracovných stretnutiach riešiteľského tímu.

pezlarova.jpg
Mgr. Majorošová
Mgr. Simona Juhárová

Interný projektový manažér pre komunikáciu

simona.majorosova@upjs.sk

+421 55 234 2563

Mgr. Simona Juhárová je zodpovedná za prípravu podkladov a všetky činnosti spojené s verejným obstarávaním jednotlivých položiek projektu.

Komunikuje telefonicky a e-mailom s vybranými podnikmi. Podieľa sa na pracovných stretnutiach riešiteľského tímu.

33116251_2077953365552164_35250122154028
doc. Kaňuk
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

GNSS operátor

jan.kanuk@upjs.sk

+421 55 234 2452

kanuk.jpg
prof. Hofierka
Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

GIS operátor

jaroslav.hofierka@upjs.sk

+421 55 234 2591

prof. Jaroslav Hofierka je zodpovedný za spracovanie údajov pozemného laserového skenovania, najmä za ich transformáciu a integráciu do pripravovaného GIS portálu a prípravu dokumentov pre webový portál. Jeho úlohou je tiež definovať štruktúru údajov a rozhrania GIS webového portálu. Je zodpovedný za definovanie  a opis štruktúry dát, ktorá bude jednotná pre slovenskú a maďarskú časť databázy.

hofierka.jpg
doc. Gallay
doc. Mgr. Michal Gallay, Phd.

Operátor diaľkového prieskumu Zeme

michal.gallay@upjs.sk

+421 55 234 2453

 

doc. Michal Gallay je zodpovedný za spracovanie údajov pozemného laserového skenovania, najmä za ich transformáciu a integráciu do pripravovaného GIS portálu a prípravu dokumentov pre webový portál. Je tiež zodpovedný za vytvorenie jednotnej štruktúry údajov, navrhuje špecifikáciu pre obstarávanie údajov a zabezpečuje údaje z voľne dostupných zdrojov. Tiež pripravuje údaje pre webový portál a podieľa sa na tvorbe manuálov.

gallay.jpg
RNDr. Barabás
RNDr. Dušan Barabas, PhD.

Výskumný špecialista pre pedológiu a hydrológiu

dusan.barabas@upjs.sk

+421 55 234 2254

RNDr. Dušan Barabas, CSc. je zodpovedný za výber a lokalizáciu riešeného územia a tiež za prípravu a realizáciu meraní  vo vybraných lokalitách. Zodpovedá za spracovanie a analýzu geopriestorových dát a zhodnotenie príčin svahových pohybov na vybraných lokalitách. 

barabas.png
Mgr. Šašák
Mgr. Ján Šašak

Operátor laserového skenera

jan.sasak@upjs.sk

+421 55 234 2459

Mgr. Ján Šašák je zodpovedný za zber údajov pozemným laserovým skenovaním (TLS) a realizáciu terénneho výskumu. 

Jeho ďalšia činnosť je zameraná na spracovanie údajov z pozemného laserového skenovania a analýzu svahových deformácií z týchto dát.

Získane TLS dáta budú porovnávané s meraniami z globálnych navigačných satelitných systémov a výsledky budú integrované do pripravovanej GIS databázy.

sasak.jpg
Mgr. Šupinský
Mgr. Jozef Šupinský

Operátor laserového skenera

jozef.supinsky@upjs.sk

+421 55 234 2452

Mgr. Jozef Šupinský je zodpovedný za zber údajov pozemným laserovým skenovaním (TLS) a realizáciu terénneho výskumu. 

Jeho ďalšia činnosť je zameraná na spracovanie údajov z pozemného laserového skenovania a analýzu svahových deformácií z týchto dát.

Získane TLS dáta budú porovnávané s meraniami z globálnych navigačných satelitných systémov a výsledky budú integrované do pripravovanej GIS databázy.

supinsky.jpg
bottom of page