top of page
europska-unia-scaled.jpg
stiahnuť (1).png
31Ft%2BD0TlDL_edited.jpg
41KUrmBIIFL._AC_SX450_.jpg
21G00QIfczL._AC_.jpg

PARTNERSTVO

BEZ HRANÍC

Počas posledných desaťročí dochádza v karpatskom regióne k čoraz frekventovanejšiemu výskytu ekologických katastrof.  Územia kde boli pozorované deformácie zemského povrchu (nedávne geotektonické pohyby, zosuvy pôdy) sa nachádzajú v pomerne husto osídlených oblastiach, v priemyselných, poľnohospodárskych, mestských rekreačných oblastiach a oblastiach s rôznou úrovňou ochrany prírody. Akékoľvek povrchové deformácie môžu ničiť štruktúry rôznych typov na zemskom povrchu, ohrozujú ľudské životy a majetok a vážne ovplyvňujú aj možnosti ochrany životného prostredia. Kvôli klimatickým zmenám, hraničné oblasti HU-SK-RO-UA sú stále viac a viac ohrozené náhlymi a silnými meteorologickými javmi (silné zrážky, sneženie, zosuvy pôdy a bahna) ktoré spôsobujú ničivé záplavy, ohrozujú obyvateľstvo a hospodárstvo. Príkladom je ekologická katastrofa spred 20-tich rokov, kedy zo zlatej bane Aurul v severorumunskom Baia Mare uniklo veľké množstvo kyanidu, čo malo za následok znečistenie rieky Someš, Tisa a nakoniec aj Dunaj. V rieke Someš vyhubil jedovatý kyanid takmer všetku flóru a faunu, v rieke Tisa 80% populácie rýb. Existuje teda potreba komplexného posúdenia hrozieb a rizík v Karpatskom regióne. Detailné monitorovanie deformácie zemského povrchu ako vhodnej metódy na získanie podrobných vedomostí o súčasnej situácií v regióne HU-SK-RO-UA doteraz nebolo vykonané. Cieľom projektu je teda identifikácia regiónov a oblastí, v ktorých dochádza k povrchovým deformáciám a následným zameraním a celkovou analýzou oblasti posúdiť riziká spojené s deformáciou povrchu (t. j. zosuvy, zdvihy, poklesy pôdy). Na dsiahnutie tohto cieľa máme v pláne využiť najmodernejšie satelitné technológie ((radar interferometry, CNSS). Projekt má za úlohu znížiť sociálne a ekonomické straty a riziko ohrozenia života a zdravia obyvateľstva spôsobené prírodnými katastrofami. GeoSES bude poskytovať informácie a služby, ktorými pomôže identifikovať nebezpečenstvo vzniku mimoriadnych udalostí a na tieto udalostí bude upozorňovať obyvateľstvo.

Na projekte s názvom Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region sme sa spojili s vedeckovýskumnými týmami z karpatského regiónu. Na projekte pracuje päť inštitúcií zo štyroch krajín karpatského regiónu.

Hlavným riešiteľom projektu je Národná Univerzita v Užhorode (Ukrajina), ďalšími partmermi potom sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko), Technická Univerzita Cluj Napoca (Rumúnsko), Technická a Ekonomická Univerzita v Budapešti (Maďarsko) a Sabolčsko-satmársko-berežská župa (Maďarsko).

Na Ústave Geografie Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sme sa ako účastníci projektu zamerali na zosuvové územie na východe Slovenskej republiky, konkrétne v povodí riek Torysa a Olšava. Sú nimi známe a nebezpečné zosuvné územie Nižná Hutka a Vyšný Čaj.

uzemia 1.png
uzemia 2.png
stiahnuť (3).png
logoupjscb.jpg
Technical_University_of_Cluj-Napoca.jpg
logo (1).png
logo.png
bottom of page